Rejtarkowe nastajenja

Toś ten nastawk nastupa starše wersije Firefox. NastajenjaNastajenja za rejtarkowe nastajenja w Firefox 38 a nowšem su něnto we wótrězku Powšykny. Za dalšne informacije glejśo nastawk Nastajenja za start, startowy bok, rejtarki a ześěgnjenja.

We wótrězku Rejtarki wokna nastajenjow namakajośo wše nastajenja nastupajucy funkcisku wašnju rejtarkow.We wótrězku Rejtarki wokna nastajenjow namakajośo wše nastajenja nastupajucy funkcisku wašnju. Wujasnijomy, což wše toś te nastajenja cynje.

Pokaz: Njenamakajośo nastajenje za chowanje rejtarkoweje rědki? Glejśo How to hide the tab strip when you only have one tab.

Fx 15 Tab Options - Win Fx 15 Tab Options - Mac

xp tabs Fx 23 Tab Options - Win Tabs Mac Fx23 Tabs Linux Fx23

 • Nowe wokna w nowem rejtarku wócyniś: Toś to nastajenjenastajenje póstaja, lěc wótkaze z drugich nałoženjow abo webbokow, kótarež kśě nowe wokna wócyniś, wócynjaju se w nowem woknje abo w nowem rejtarku aktualnego wokna.
  Pokaz: Jolic sćo nastajił, až boki wócynjaju se w nowych rajtarkach, buźo Firefox toś to nastajenjenastajenje ignorěrowaś a buźo nowe wokno z wótkaza wócynjaś, jolic awtor boka jo pódał, až nowe wokno ma wěstu wjelikosć měś, dokalaž někotare boki daju se jano we wěstej wjelikosću korektnje zwobrazniś.
 • Warnowaś, gaž někotare rejtarki se zacynjaju: Gaž zacynjaśo wokno z někotarymi rejtarkami, buźo was Firefox pšosyś, swój wuběr wobkšuśiś. To zajźujo zamylnemi zacynjanjeju cełego wokna, gaž cośo jano aktualny rejtark zacyniś. Wótpórajśo kokulku za toś to nastajenjenastajenje, aby toś to warnowanje znjemóžnił a Firefox wokno awtomatiski zacyniś dał.
  Glědajśo: Toś to nastajenje njama žedno wustatkowanje na warnowanje, gaž zacynjaśo druge rejtarki we woknje.
  Jolic cośo warnowanje znjemóžniś, gaž zacynjśo druge rejtarki, stajśo nastajenje na false:
  1. Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .

   • Zwětšego pótom warnowanje about:config "Pśez to wy by mógał garantiju zgubiś!" se pokazujo. Klikniśo na Lubim, až budu wobglědniwy!Akceptěruju riziko, aby se k bokoju about:config dostał.
  2. Zapódajśo browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs górjejce do póla Pytaś:.
  3. Klikniśo dwójcy na nastajenje browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs, aby jogo gódnotu na false stajił.
 • Warnowaś, gaby mógło wócynjanje někotarych rejtarkow mógło &brandShortName; spómałšyś: gaž wócynjaśo wjeliku licbu rejtarkow naraz, buźo was Firefox pšosyś, swój wuběrk wobkšuśiś. To zajźujo zamylnemu spómałšowanjeju wašogo systema, gaž boki se zacytuju. Wótpórajśo kokulku za toś to nastajenjenastajenje, aby toś to warnowanje znjemóžnił.
 • Rejtarkowu rědku stawno pokazaś: Jolic woglědujośo se jano jaden webbok we woknje Firefox, se rejtarkowa rědka pó standarźe njepokazujo. Klikniśo na toś to nastajenjenastajenje, aby rejtarkowu rědku stawno pokazał, teke gaž wokno Firefox wopśimujo jano jaden bok.
 • Rajtarki njezacytaś, až njejsu wubrane: Firefox zacytujo jano aktiwny rejtark, gaž se startujo abo wótnowja wašo pjerwjejšne pósejźenje. To móžo start póspěšyś, jolic wótnowjaśo wjele rejtarkow. Druge wócynjone rejtarki se zacytuju, gaž na nje kliknjośo.
 • Ned na wótkaz pśešaltowaś, kótaryž jo se w nowem rejtarku wócynił: Gaž kliknjośo ze srjeźneju tastu myški na webwótkaz (abo źaržyśo tastu Strgcmd ⌘ tłoconu, mjaztym až kliknjośo z lěweju tastu myški), buźo se bok w nowem rejtarku wócynjaś. Toś ten bok njebuźo se pokazowaś a buźo se w slězynowem rejtarku zacytowaś. Zmóžniśo toś to nastajenjenastajenje, aby bok město togo w prědkowem rejtarku zacytał a zwobraznił.
 • Rejtarkowe pśeglědy we Windowsowej nadawkowej rědce pokazaś: Gaž gibjośo swój pokazowaŕ nad symbol Firefox w nadawkowej rědce Windowsa 7, buźo Windows pśeglěd wokna Firefox pokazowaś. Gaž toś to nastajenje jo zmóžnjone, buźo Windows wam separatne wokno za kuždy rejtark pokazowaś.
 • Nowe wokna w nowem rejtarku wócyniś Toś to nastajenjenastajenje wóźi, lěc wótkaze z drugich nałoženjow abo webbokow, kótarež kśě se w nowych woknach wócyniś, wócynjaju se w nowem woknje abo w nowem rejtarku w aktualnem woknje.
  Glědajśo: Jolic sćo se rozsuźił, boki w nowych rejtarkach wócyniś, buźo Firefox toś to nastajenjenastajenje ignorěrowaś a buźo nowe wokno z wótkaza wócynjaś, jolic awtor boka jo pódał, až nowe wokno by měło wěstu wjelikosć měś, dokulaž někotare boki daju se jano z wěsteju wjelikosću korektnje zwobrazniś.
 • Warnowaś, gaž někotare rejtarki zacynjaju: Gaž zacynjaśo wokno z někotarymi rejtarkami, buźo Firefox was pšosyś, waš wuběrk wobkšuśiś. To zajźujo zamylnemu zacynjanjeju cełego wokna, gaž cośo jano aktualny rejtark zacyniś. Wótpórajśo kokulku za toś to nastajenjenastajenje, aby toś to warnowanje znjemóžnił, a Firefox wokno awtomatiski zacyniś dał.
  Glědajśo: Toś to nastajenje njama žedno wustatkowanje na warnowanje, gaž druge rejtarki we woknje se zacynjaju.
  Jolic cośo warnowanje znjemóžniś, gaž druge rejtarki se zacynjaju, stajśo jo na false:
  1. Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .

   • Zwětšego pótom warnowanje about:config "Pśez to wy by mógał garantiju zgubiś!" se pokazujo. Klikniśo na Lubim, až budu wobglědniwy!Akceptěruju riziko, aby se k bokoju about:config dostał.
  2. Zapódajśo browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs górjejce do tekstowego póla Pytaś:.
  3. Klikniśo dwójcy na nastajenje browser.tabs.warnOnCloseOtherTabs, aby jogo gódnotu na false stajił.
 • Warnować, gaby mógło wócynjanje někotarych rejtarkow Firefox spómałšyść: Gaž wócynjaśo wjele rejtarkow naraz, buźo Firefox was pšosyś, waš wuběrk wobkšuśiś. To zaźujo zamylnemu somałšowanjeju wašogo systema, mjaztym až boki se zacytuju. Wótpórajśo kokulku za toś to nastajenjenastajenje, aby toś to warnowanje znjemóžnił.
 • Rejtarki njezacytaś, až njejsu wubrane: Firefox zacytajo aktiwny rejtark jano, gaž se startujo abo wótnowja wašo pjerwjejšne pósejźenje. To móžo start póspěšyś, jolic wótnowjaśo wjele rejtarkow. Druge wócynjone rejtarki budu se zacytowaś, gaž na nje kliknjośo.
 • Ned na wótkaz pśešaltowaś, kótaryž jo se w nowem rejtarku wócynił: Gaž kliknjośo ze srjeźneju tastu myški na webwótkaz (abo źaržyśo tastu Strgcmd ⌘ tłoconu, mjaztym až kliknjośo z lěweju tastu myški), buźo se bok w nowem rejtarku wócynjaś. Toś ten bok njebuźo se pokazowaś a buźo se w slězynowem rejtarku zacytowaś. Zmóžniśo toś to nastajenjenastajenje, aby bok město togo w prědkowem rejtarku zacytał a zwobraznił.
 • Rejtarkowe pśeglědy we Windowsowej nadawkowej rědce pokazaś: Gaž gibjośo swój pokazowaŕ nad symbol Firefox w nadawkowej rědce Windowsa 7, buźo Windows pśeglěd wokna Firefox pokazowaś. Gaž toś to nastajenje jo zmóžnjone, buźo Windows wam separatne wokno za kuždy rejtark pokazowaś.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije