Pytnicu w Firefox pśidaś abo wótpóraś

Firefox jo pó standarźe z někotarymi pytnicami wugótowany. Móžośo pytnice, kótarež Firefox wužywa, z mało kliknjenjami pśidaś abo wótpóraś.

Pytnicu pśidaś

Wjele websedłow póbitujo pytnice, kótarež móžośo pytańskemu póloju swójogo Firefox pśidaś. To wam zmóžnja, toś to wěste websedło direktnje ze swójogo pytańskego póla pśepytowaś.

 1. Aby pytnicu wěstego sedła pśidał, woglědajśo se k tomu websedłoju, kótarež ma póžedanu pytnicu. (Buźomy youtube.com ako pśikład wužywaś.)
 2. Wócyńśo lisćinu pytnicow a wubjeŕśo "YouTube-Videosuche" pśidaś. Firefox pśidajo ju wašej lisćinje a cyni ju k aktiwnej pytnicy.
 1. Aby pytnicu wěstego sedła pśidał, woglědajśo se k tomu websedłoju, kótarež ma póžedanu pytnicu. (Buźomy youtube.com ako pśikład wužywaś.)
 2. Klikniśo na lupu na pytańskem pólu na wašej symbolowej rědce addsearch 40 a klikniśo pótom na "YouTube-Videosuche" pśidaś.
  add search 34add youtube 40
 3. Pytnica zjewijo se we wašych zatwarjonych pytańskich nastajenjach.
  youtube search 34

Pytnicowe dodanki

Wjele póbitowarjow póbitujo teke dodanki, kótarež wam zmóžnjaju, samo dalšne pytnice pśidaś:

 1. Klikniśo na symbol pytnice a wubjeŕśo Pytnice zastojaś....
 2. Klikniśo na Dalšne pytnice pśidaś.
 3. Stajśo kursor nad dodanki, kótarež cośo pśidaś a klikniśo na Zu Firefox hinzufügen.
 1. Klikniśo na lupu w pytańskem pólu na swójej symbolowej rědce a pótom na Pytańske nastajenja.
 2. Klikniśo na Dalšne pytnice pśidaś.

Stajśo kursor nad dodanki, kótarež cośo pśidaś a klikniśo na Zu Firefox hinzufügen.

Pytnice schowaś

Pśewjeźćo toś te kšace, aby pytnice wótpórał, kótarež njocośo w pytańskem pólu wužywaś.

 1. Klikniśo na lupu w pytańskem pólu na swójej symbolowej rědce a pótom na Pytańske nastajenja.
  search prefs 34search settings fx36
 2. Wótwónoźćo kokulku pódla kuždeje pytnice, kótaruž njocośo.
  remove searches 34searchengines36

Pytnice wótpóraś

Móžośo pytnice wótpóraś, kótarež njetrjebaśo. Pśewjeźćo slědujuce kšace na pytańskem pólu na symbolowej rědce abo na boku nowego rejtarka.

 1. Klikniśo na symbol pytnice a wubjeŕśo Pytnice zastojaś..., aby zastojnik pytnicow wócynił.
 2. Aby pytnicu wótpórał, wubjeŕśo ju z lisćiny a klikniśo na Wótpóraś.

Jolic lašujośo zamólnje standardnu pytnicu, klikniśo na Standard wótnowiś, aby standardne pytnice wótnowił.

 • Jolic lašujośo zamólnje pytnicu, kótaruž sćo zainstalěrował, musyśo ju znowego instalěrowaś.

Pytnice wótpóraś

Aby pytnicu wótpórał, pśewjeźćo slědujuce kšace:

 1. Klikniśo na lupu w pytańskem pólu na swójej symbolowej rědce a pótom na Pytańske nastajenja.
  search prefs 34search settings fx36
 2. Klikniśo na pytnicu, kótaruž njocośo.
 3. Klikniśo na tłocašk Wótpóraś, aby ju ze swójeje lisćiny wótpórał.
  remove search engine 35remove36

Jolic wótpórajośo pytnicu, kótaruž sćo sam pśidał a změnjaśo swójo měnjenje, musyśo ju zasej pśidaś (glejśo górjejce). Jolic wótpórajośo pytnicu, kótaruž Firefox pśinjaso sobu pó standarźe, klikniśo na Standardne pytnice wótnowiś, aby ju slědk pśinjasł.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije