Pytańske naraźenja w Firefox | Rozpokazanje

Pytańske naraźenja w Firefox

Wjele pytnicow (na pśikład Yahoo, Google, Bing a druge) póbitujo pytańske naraźenja, kótarež bazěruju na cestych pytanjach, kótarež druge wužywarje su južo pśewjadli, gaž su za słowom abo słowami pytali, kótarež wy teke zapódawaśo. Jolic funkcija pytańske naraźenja jo zmóžnjona, sćelo se tekst, kótaryž zapisujośo do póla za pytanje, k pytnicy, kótaraž analyzěrujo słowa a zwobraznjujo lisćinu wótpowědnych pytanjow.

search suggestions Pytańske naraźenja

Kak pytańske naraźenja funkcioněruju

Jolic wiźiśo pytańske naraźenje, kótarež wótpowědujo wašomu pytańskemu wurazoju, klikniśo na njo, aby wuslědki za toś to pytański wuraz wiźeł. To móžo cas žariś a wam pomagaś, to malsnje namakaś, za cymž pytaśo, mimo aby musył wjele pisaś.

Gaž zmóžnjaśo pytańske naraźenja, budu se klucowe słowa, kótarež zapisujośo do pytańskego póla, na standardnu pytnicu słaś, snaźkuli zda se, až zapisujośo URL abo hostmě. K pólam za pytanje słušaju:

  • pytańske pólo
  • startowe boki (ako górjejce na wobrazu)
  • adresowe pólo (źož pytańske naraźenja daju se separatnje znjemóžniś)

Standardna pytnica móžo toś te informacije pó swójich pšawidłach priwatnosći zběraś a wužywarje, kótarež su wót toś tych zběranych informacijow pótrjefjone, njokśě, až pytańske naraźenja se zmóžnjaju. Pytańske naraźenja su pó standarźe w priwatnem modusu znjemóžnjone. Musyśo toś tu funkciju we woknje priwatnego modusa eksplicitnje zmóžniś, aby je w priwatnem modusu wužywał.

Pytańske naraźenja zmóžniś abo znjemóžniś

Pytańske naraźenja daju se kuždy cas zmóžniś abo znjemóžniś. Stajśo abo wótpórajśo kokulku w kašćiku pódla Pytańske naraźenja pódaś we wótrězku Pytaś nastajenjownastajenjow: check searchsug Nastajenja pytaś

  • Aby pytańske naraźenja w adresowem pólu wiźeł, stajśo kokulku do kašćika pódla Pytańske naraźenja we wuslědkach adresowego póla pokazaś.
Zgóńśo wěcej wó zastojanju pytańskich naraźenjow: Pytańske naraźenja w pytańskem pólu Firefox wužywaś
Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Slědna aktualizacija: 2016-03-12

Wobstarajśo se pomoc za drugu platformu:
Toś ten nastawk pśiměriś

Firefox