Pósćelśo rozpšawy wó wowalenjach tykacow, aby Mozilla pomagał, Firefox pólěpšyś

Toś ta zmólka wóznamjenijo, až tykac (ako Adobe Flash) jo se wowalił. Zacytajśo jadnorje bok hyšći raz a tykac buźo se znowego startowaś, a wašo wideo (abo druge wopśimjeśe) se zasej pokažo. Nježli až zacytajośo bok znowego, móžośo Mozilla rozpšawu wó wowalenju słaś, z tym až kliknjośo na Wowaleńsku rozpšawu pósłaś. Toś te wowaleńske rozpšawy pomagaju nam, Firefox pólěpšaś.

Plugin crash notification Fx21

Co jo tykac?

Tykac jo mały program, kótaryž pśedstaja wopśimjeśa interneta, kótarež Firefox njamóžo pokazaś. To su zwětšego wideo- a awdiodataje, graśa online a prezentacije, kótarež su se w pśez patent šćitanych formatach napórali. Tykace napóraju a wótbywaju se wót firmow, kótarež su toś te pśez patent šćitane formaty wuwili. Znate tykace su na pś. Adobe Flash, Apple QuickTime a Microsoft Silverlight.

Co jo wowalenje?

Wowalenje se stawa, gaž mały program napśisko pśestanjo funkcioněrowaś. Tykace wowaluju se wótergi ze wšakich pśicynow a Firefox móžo se pśez to teke wowaliś. Za dalšne informacije wó wowalenjach Firefox, glejśo Firefox se wowalujo - co cyniś?. Někotare tykace wugbaju se źělone wót Firefox, tak až Firefox wóstanjo wócynjony, gaž tykac se wowalujo.

Kótare daty sćelu se we wowaleńskej rozpšawje?

Wowaleńske rozpšawy wopśimuju jano techniske daty, aby wuwijarjam Firefox pśi pytanju zawinow a rozwězowanju problemow pomagali. Toś te rozpšawy njewopśimujo wósobinske daty. Slědujuce daty sćelu se w rozpšawje:

  • kótare websedło jo wócynjone było
  • wersija Firefox, kótaruž wužywaśo
  • waš źěłowy system
  • zainstalěrowane tykace
  • zainstalěrowane rozšyrjenja
  • a dalšne techniske daty.

Toś te daty pódlaže pšawidłam priwatnosći za Firefox (engelski).

Kak mógu wowalenja tykacow wobejś?

Wjele problemow z tykacami daju se pśez aktualizěrowanje na nejnowšu wersiju tykaca rozwězaś. Aby pśeglědował, jolic jaden z wašych zainstalěrowanych tykacow jo zestarjony, woglědajśo se k bokoju Pśespytajśo swóje tykace. Mě tykaca, kótaryž jo se wowalił, namakajośo w zmólkowej powěźeńce.

Plugin name crash notification Fx21


Źo mógu dalšne informacije wó wowalenjach Adobe Flash namakaś?

Glejśo Tykac Adobe Flash jo se wowalił - zadoraś, až se to znowego stanjo.

Z Flex za Flash wuwijaś?

Zastankowe městna mógu šćit pśeśiwo wowalenjam wustatkowaś. Móžośo šćit pśeśiwo wowalenjam znjemóžniś, jolic stajaśo gódnotu nastajenja dom.ipc.plugins.timeoutSecs na -1. Glejśo dokumentaciju Mozilla Developer Network (engelski) za drobnostki.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije