PDF-dataje w Firefox wócyniś

Aby PDF-dataje we woknje wobglědowaka Firefox zwobraznił, móžośo zatwarjony PDF-cytak abo tykac PDF-cytaka wužywaś. Toś ten nastawk wobjadna wobě metoźe a pokazujo, kak móžośo ceste problemy rozwězaś, na kótarež snaź starcyśo.

Aby PDF-dataje we woknje wobglědowaka Firefox zwobraznił, móžośo zatwarjony rozšyrjenje PDF-cytaka abo tykac PDF-cytaka wužywaś. Toś ten nastawk wobjadna wobě metoźe a pokazujo, kak móžośo ceste problemy rozwězaś, na kótarež snaź starcyśo.

Glědajśo: PDF-cytak jo něnto w Firefox zatwarjony. Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Zatwarjony PDF-cytak wužywaś

Firefox wopśimujo něnto zatwarjony PDF-cytak, kótaryž wam zmóžnja, se skóro wšykne PDF-dataje namakane we webje bźez tykaca woglědaś. Zatwarjony PDF-cytak jo pó standarźe zmóžnjony.

Rozšyrjenje PDF-cytaka wužywaś

PDF-cytak (z drugim mjenim pdf.js) jo nowy rewolucionarne rozšyrjenje, kótarež wužywa webstandardne technologije, kótarež wam zmóžnja, skóro wšykne PDF-dataje bźez tykaca w Firefox zwobrazniś, kótarež su se we webje namakali.

zatwarjony pdf-cytak fx47

Jolic sćo tykac PDF-cytaka ako Adobe Reader instalěrował, musyśo jen znjemóžniś (a teke druge tykace PDF-cytaka), nježli až rozšyrjenje PDF-cytaka funkcioněrujo.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Tykace.
 3. Wubjeŕśo kuždy tykac PDF-cytaka a klikniśo na Znjemóžniś pódla njogo.

Funkcije symboloweje rědki PDF-cytaka

 • Bocnicu pokazaś abo schowaś - Tłocašk, kótaryž jo cele nalěwo na symbolowej rědce, wócynijo bocnicu z miniaturnymi naglědami bokow dokumenta.
zatwarjony pdf-cytak bocnica miniatura fx47
Někotare dokumenty maju teke rozrědowański naglěd. Z jogo pomocu móžośo pśez dłujki dokument nawigěrowaś.
zatwarjony pdf-cytak bocnica struktura fx47
 • Wó bok doprědka abo doslědka pśeběraś abo direktnje k bokoju pśejś - Móžośo šypkowej symbola górjej - - a dołoj - -, aby dokument pśeběrał abo numer boka zapódał, ku kótaremuž cośo pśejś.
  Wobraz "zatwarjony pdf-cytak boki pśeběraś" njeeksistěrujo.
 • Wjelikosć dokumenta změniś - Wužywajśo tłocaška + a -, aby pówětšył a pómjeńšył, abo wubjeŕśo skalěrowańske nastajenje z wuběrańskego menija.
  zatwarjony pdf-cytak skalěrowanje fx47
 • Połna wobrazowka abo prezentaciski modus - Klikniśo na tłocašk połneje wobrazowki, aby se dokument na cełej wobrazowce pokazał. Tłocćo ESC, aby prezentaciski modus spušćił.
  zatwarjony pdf-cytak połna wobrazowka fx47
 • Śišćaś - Klikniśo na śišćakowy symbol, aby Windowsowy dialog Drucken wócynił.
  zatwarjony pdf-cytak śišćaś fx47
 • Ześěgnuś - Klikniśo na symbol Ześěgnuś, aby PDF-dataju na swójom licadle składował abo ju z PDF-cytakom wócynił.
  zatwarjony pdf-cytak ześěgnuś fx47
 • Aktualny naglěd kopěrowaś - Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo na tłocašk aktualnego naglěda, aby aktualny naglěd w drugem rejtarku abo woknje wócynił.
  zatwarjony pdf-cytak aktualny naglěd fx47

Tastowe skrotconki PDF-cytaka

Pśikaz Skrotconka
Pśiducy bok n abo k abo
Pjerwjejšny bok p abo j abo
Pówětšyś Strg + +cmd ⌘ + +
Pómjeńšyś Strg + -cmd ⌘ + -
Awtomatiske skalěrowanje Strg + 0cmd ⌘ + 0
Dokument k směroju špěrki zwjertnuś r
Dokument pśeśiwo směroju špěrki zwjertnuś + r

Problemy z PDF-cytakom rozwězaś

Někotare PDF-dataje se korektnje njezwobraznjuju abo su prozne

Z wěstymi typami PDF-datajow móžo PDF-cytak problemy pśi zwobraznjowanju pismow, barwow abo cełego dokumenta měś. Abyšće se toś te dataje woglědał:

 • Klikniśo na ześěgnjeński tłocašk napšawo na symbolowej rědce, aby dokument ze standardnym PDF-programom na swójom licadle wócynił.

PDF-dataje njedaju se wócyniś

Někotare rozšyrjenja, kótarež blokěruju JavaScript, mógu PDF-cytakoju pśi funkcioněrowanju zajźowaś. Móžośo je znjemóžniś, aby PDF-cytak funkcioněrował:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Rozšyrjenja.
 3. Wubjeŕśo kužde blokěrujuce rozšyrjenje a klikniśo na Znjemóžniś pódla njogo.

Za dalšne informacije glejśo Problemy z rozšyrjenjami, drastwami a hardwarowym póspěšenim rozwězaś.

Tykac PDF-cytaka wužywaś

Jolic njocośo PDF-cytak wužywaś, móžośo tykac PDF-cytaka ako Adobe Reader, Nitro PDF Reader abo Sumatra PDFAdobe Reader, MozPlugger abo KParts pluginSchubert|it PDF Browser Plugin na Mac OS X 10.6 a nowše wužywaś.

Aby wótpowědne nastajenje změnił:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Nałoženja.
 3. Pytajśo zapisk Portable Document Format (PDF) w lisćinje a klikniśo na njen, aby jen wubrał.
 4. Klikniśo na wuběrańsku šypku w słupje Akcija za zapisk górjejce a wubjeŕśo [mě PDF-cytaka] (w Firefox) wužywaś.

  nastajenja nałoženja

Jolic PDF-dataje se ześěguju město togo, aby se zwobraznili, wopytajśo slědujuce rozwězanja

Jolic PDF-dataje se ześěguju město togo, aby so zwobraznili, zmóžniśo swóje nastajenja

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Nałoženja.
 3. Pytajśo Adobe Acrobat Document (jolic Adobe Reader wužywaśo) abo PDF-dataje (za druge PDF-cytaki) w lisćinje a klikniśo na zapisk, aby jen wubrał.
 4. Klikniśo na wuběrańsku šypku w słupje Akcija za zapisk górjejce a wubjeŕśo [mě PDF-cytaka] (w Firefox) wužywaś.

  Opening PDF - Win
  • Jolic [mě PDF-cytaka] (w Firefox) wužywaś njejo pódany ako wuběrańska móžnosć, glejśo [#w_zeaulugnjeaeske-akcije-slludk-stajiau|Ześěgnjeńske akcije slědk stajiś]] dołojce a wóspjetujśo pótom toś te instrukcije.
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Přidatne rozrisanja

Ześěgnjeńske akcije slědk stajiś

 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu , pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29 .

 5. Wulašujśo dataju mimetypes.rdf.

Nastajenja nałoženja pśeglědowaś

Jolic tykac PDF-cytaka pśiźo z cytakowym nałoženim, pśeglědajśo nastajenje nałožeńskego tykaca, jolic eksistěrujo.

 • Adobe Reader:
  1. Wócyńśo Adobe Reader.
  2. Gaž Adobe Reader jo wócynjony, klikniśo na meni Bearbeiten w menijowej rědce a pótom na Voreinstellungen... Wokno nastajenjow se wócynijo.
  3. Klikniśo nalěwo na kategoriju Internet.
  4. Pśeznańśo se, lěc kokulka jo w kašćiku pśed PDF im Browser anzeigen.
  5. Klikniśo na OK, aby wokno Voreinstellungen zacynił a skóńcćo pótom Adobe Reader.

Jolic hyšći njamóžośo se PDF-dataju w Firefox woglědał, pókšacujśo ze slědujucymi instrukcijami.

Datowu banku tykacow znowego inicializěrowaś

Slědujśo instrukcijam w Datowu banku tykacow znowego inicializěrowaś.

To buźo Firefox nuzkaś, datowu banku tykacow znowego natwariś. Jolic hyšći njamóžośo se PDF-dataju w Firefox woglědaś, pókšacujśo ze slědujucymi instrukcijami.

Nałoženje znowego instalěrowaś

Jolic PDF-cytak cytakowe nałoženje sobu pśinjaso a rozwězowańske metody górjejce njejsu za Firefox funkcioněrowali, wótinstalěrujśo nałoženje a instalěrujśo jo znowego.

Jolic hyšći njamóžośo se PDF-dataju w Firefox woglědaś, pókšacujśo ze slědujucymi instrukcijami.

Dalšne informacije za Adobe Reader

Jolic žedna z górjejce naspomnjetych rozwězowańskich metodow njefunkcioněrujo, glejśo Troubleshoot viewing PDF files on the web (engelski) wót Adobe.com za dalšne instrukcije.

 

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla