PDF-dataje w Firefox wócyniś

Aby PDF-dataje we woknje wobglědowaka Firefox zwobraznił, móžośo zatwarjony PDF-cytak abo tykac PDF-cytaka wužywaś. Toś ten nastawk wobjadna wobě metoźe a pokazujo, kak móžośo ceste problemy rozwězaś, na kótarež snaź starcyśo.

Aby PDF-dataje we woknje wobglědowaka Firefox zwobraznił, móžośo zatwarjony rozšyrjenje PDF-cytaka abo tykac PDF-cytaka wužywaś. Toś ten nastawk wobjadna wobě metoźe a pokazujo, kak móžośo ceste problemy rozwězaś, na kótarež snaź starcyśo.

Glědajśo: PDF-cytak jo něnto w Firefox zatwarjony. Firefox na nejnowšu wersiju aktualizěrowaś

Zatwarjony PDF-cytak wužywaś

Firefox wopśimujo něnto zatwarjony PDF-cytak, kótaryž wam zmóžnja, se skóro wšykne PDF-dataje namakane we webje bźez tykaca woglědaś. Zatwarjony PDF-cytak jo pó standarźe zmóžnjony.

Rozšyrjenje PDF-cytaka wužywaś

PDF-cytak (z drugim mjenim pdf.js) jo nowy rewolucionarne rozšyrjenje, kótarež wužywa webstandardne technologije, kótarež wam zmóžnja, skóro wšykne PDF-dataje bźez tykaca w Firefox zwobrazniś, kótarež su se we webje namakali.

zatwarjony pdf-cytak fx47

Jolic sćo tykac PDF-cytaka ako Adobe Reader instalěrował, musyśo jen znjemóžniś (a teke druge tykace PDF-cytaka), nježli až rozšyrjenje PDF-cytaka funkcioněrujo.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Tykace.
 3. Wubjeŕśo kuždy tykac PDF-cytaka a klikniśo na Znjemóžniś pódla njogo.

Funkcije symboloweje rědki PDF-cytaka

 • Bocnicu pokazaś abo schowaś - Tłocašk, kótaryž jo cele nalěwo na symbolowej rědce, wócynijo bocnicu z miniaturnymi naglědami bokow dokumenta.
zatwarjony pdf-cytak bocnica miniatura fx47
Někotare dokumenty maju teke rozrědowański naglěd. Z jogo pomocu móžośo pśez dłujki dokument nawigěrowaś.
zatwarjony pdf-cytak bocnica struktura fx47
 • Wó bok doprědka abo doslědka pśeběraś abo direktnje k bokoju pśejś - Móžośo šypkowej symbola górjej - - a dołoj - -, aby dokument pśeběrał abo numer boka zapódał, ku kótaremuž cośo pśejś.
  Wobraz "zatwarjony pdf-cytak boki pśeběraś" njeeksistěrujo.
 • Wjelikosć dokumenta změniś - Wužywajśo tłocaška + a -, aby pówětšył a pómjeńšył, abo wubjeŕśo skalěrowańske nastajenje z wuběrańskego menija.
  zatwarjony pdf-cytak skalěrowanje fx47
 • Połna wobrazowka abo prezentaciski modus - Klikniśo na tłocašk połneje wobrazowki, aby se dokument na cełej wobrazowce pokazał. Tłocćo ESC, aby prezentaciski modus spušćił.
  zatwarjony pdf-cytak połna wobrazowka fx47
 • Śišćaś - Klikniśo na śišćakowy symbol, aby Windowsowy dialog Drucken wócynił.
  zatwarjony pdf-cytak śišćaś fx47
 • Ześěgnuś - Klikniśo na symbol Ześěgnuś, aby PDF-dataju na swójom licadle składował abo ju z PDF-cytakom wócynił.
  zatwarjony pdf-cytak ześěgnuś fx47
 • Aktualny naglěd kopěrowaś - Klikniśo z pšaweju myškoweju tastuŹaržćo tastu Strg tłoconu, mjaztym až kliknjośo na tłocašk aktualnego naglěda, aby aktualny naglěd w drugem rejtarku abo woknje wócynił.
  zatwarjony pdf-cytak aktualny naglěd fx47

Tastowe skrotconki PDF-cytaka

Pśikaz Skrotconka
Pśiducy bok n abo k abo
Pjerwjejšny bok p abo j abo
Pówětšyś Strg + +cmd ⌘ + +
Pómjeńšyś Strg + -cmd ⌘ + -
Awtomatiske skalěrowanje Strg + 0cmd ⌘ + 0
Dokument k směroju špěrki zwjertnuś r
Dokument pśeśiwo směroju špěrki zwjertnuś + r

Problemy z PDF-cytakom rozwězaś

Někotare PDF-dataje se korektnje njezwobraznjuju abo su prozne

Z wěstymi typami PDF-datajow móžo PDF-cytak problemy pśi zwobraznjowanju pismow, barwow abo cełego dokumenta měś. Abyšće se toś te dataje woglědał:

 • Klikniśo na ześěgnjeński tłocašk napšawo na symbolowej rědce, aby dokument ze standardnym PDF-programom na swójom licadle wócynił.

PDF-dataje njedaju se wócyniś

Někotare rozšyrjenja, kótarež blokěruju JavaScript, mógu PDF-cytakoju pśi funkcioněrowanju zajźowaś. Móžośo je znjemóžniś, aby PDF-cytak funkcioněrował:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk FirefoxKlikniśo na menijowej rědce na meni RědyKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a pótom na Dodanki. Rejtark zastajonika dodankow se wócynijo. Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo Dodanki. Zastojnik dodankow se wócynijo.

  Meni Dodanki
 2. Wubjeŕśo w rejtarku zastojnika dodankow wótrězk Rozšyrjenja.
 3. Wubjeŕśo kužde blokěrujuce rozšyrjenje a klikniśo na Znjemóžniś pódla njogo.

Za dalšne informacije glejśo Problemy z rozšyrjenjami, drastwami a hardwarowym póspěšenim rozwězaś.

Tykac PDF-cytaka wužywaś

Jolic njocośo PDF-cytak wužywaś, móžośo tykac PDF-cytaka ako Adobe Reader, Nitro PDF Reader abo Sumatra PDFAdobe Reader, MozPlugger abo KParts pluginSchubert|it PDF Browser Plugin na Mac OS X 10.6 a nowše wužywaś.

Aby wótpowědne nastajenje změnił:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Nałoženja.
 3. Pytajśo zapisk Portable Document Format (PDF) w lisćinje a klikniśo na njen, aby jen wubrał.
 4. Klikniśo na wuběrańsku šypku w słupje Akcija za zapisk górjejce a wubjeŕśo [mě PDF-cytaka] (w Firefox) wužywaś.

  nastajenja nałoženja

Jolic PDF-dataje se ześěguju město togo, aby se zwobraznili, wopytajśo slědujuce rozwězanja

Jolic PDF-dataje se ześěguju město togo, aby so zwobraznili, zmóžniśo swóje nastajenja

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Nałoženja.
 3. Pytajśo Adobe Acrobat Document (jolic Adobe Reader wužywaśo) abo PDF-dataje (za druge PDF-cytaki) w lisćinje a klikniśo na zapisk, aby jen wubrał.
 4. Klikniśo na wuběrańsku šypku w słupje Akcija za zapisk górjejce a wubjeŕśo [mě PDF-cytaka] (w Firefox) wužywaś.

  Opening PDF - Win
  • Jolic [mě PDF-cytaka] (w Firefox) wužywaś njejo pódany ako wuběrańska móžnosć, glejśo [#w_zeaulugnjeaeske-akcije-slludk-stajiau|Ześěgnjeńske akcije slědk stajiś]] dołojce a wóspjetujśo pótom toś te instrukcije.
 5. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Přidatne rozrisanja

Ześěgnjeńske akcije slědk stajiś

 1. Wócyńśo swój profilowy zarědnik:

  Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox, źiśo k menijoju Pomoc Klikniśo na menijowej rědce na meni PomocKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu, pótom na pšašak Help-29 a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanju problemow. Rejtark za informacije wó rozwězowanju problemow se wócynijo.

 2. Klikniśo pód wótrězkom Zakłady nałoženja na Zarědnik pokazaśW Finder pokazaśZarědnik wócyniś. Wokno z wašymi profilowymi datajamiwašym profilowym zarědnikom se wócynijo.
 3. Pokaz: Jolic njamóžośo Firefox wócynjaś abo wužywaś, slědujśo instrukcijam w nastawku Namakajśo swój profil, mimo až Firefox se wócynijo.

 4. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom na SkóńcyśKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo pótom SkóńcyśKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo Firefox skóńcyśKlikniśo górjejće we woknje Firefox na meni Dataja a wubjeŕśo Skóńcyś.

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a pótom na symbol „Firefox skóńcyś“„Firefox skóńcyś“ Close 29.

 5. Wulašujśo dataju mimetypes.rdf.

Nastajenja nałoženja pśeglědowaś

Jolic tykac PDF-cytaka pśiźo z cytakowym nałoženim, pśeglědajśo nastajenje nałožeńskego tykaca, jolic eksistěrujo.

 • Adobe Reader:
  1. Wócyńśo Adobe Reader.
  2. Gaž Adobe Reader jo wócynjony, klikniśo na meni Bearbeiten w menijowej rědce a pótom na Voreinstellungen... Wokno nastajenjow se wócynijo.
  3. Klikniśo nalěwo na kategoriju Internet.
  4. Pśeznańśo se, lěc kokulka jo w kašćiku pśed PDF im Browser anzeigen.
  5. Klikniśo na OK, aby wokno Voreinstellungen zacynił a skóńcćo pótom Adobe Reader.

Jolic hyšći njamóžośo se PDF-dataju w Firefox woglědał, pókšacujśo ze slědujucymi instrukcijami.

Datowu banku tykacow znowego inicializěrowaś

Slědujśo instrukcijam w Datowu banku tykacow znowego inicializěrowaś.

To buźo Firefox nuzkaś, datowu banku tykacow znowego natwariś. Jolic hyšći njamóžośo se PDF-dataju w Firefox woglědaś, pókšacujśo ze slědujucymi instrukcijami.

Nałoženje znowego instalěrowaś

Jolic PDF-cytak cytakowe nałoženje sobu pśinjaso a rozwězowańske metody górjejce njejsu za Firefox funkcioněrowali, wótinstalěrujśo nałoženje a instalěrujśo jo znowego.

Jolic hyšći njamóžośo se PDF-dataju w Firefox woglědaś, pókšacujśo ze slědujucymi instrukcijami.

Dalšne informacije za Adobe Reader

Jolic žedna z górjejce naspomnjetych rozwězowańskich metodow njefunkcioněrujo, glejśo Troubleshoot viewing PDF files on the web (engelski) wót Adobe.com za dalšne instrukcije.

 

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije