Inteligentne adresowe pólo - cytańske znamjenja, zapiski historije a rejtarki pytaś

Adresowe pólo Firefox pokazujo adresu webboki (URL). Pomjenujomy jo inteligentne adresowe pólo, dokulaž markuju se webboki, ku kótarymž sćo se woglědał, wugódajo, źož cośo se dostaś a pokazujo lisćinu z naraźonymi bokami, z kótarychž móžośo wubraś. Šym cesćej to wužywaśo, śim lěpše buźo. Toś ten nastawk wujasnjujo, kak awtomatiske wudopołnjenje funkcioněrujo z adresowym pólom a kak móžośo toś tu funkciju ned wužywaś.

Adresowe pólo Firefox pokazujo adresu webboka (URL). Pomjenujomy jo inteligentne adresowe pólo, dokulaž markuju se webboki, ku kótarymž sćo se woglědał, wugódajo, źož cośo se dostaś a pokazujo lisćinu z naraźonymi bokami a pytanjami, z kótarychž móžośo wubraś. Šym cesćej to wužywaśo, śim lěpše buźo. Toś ten nastawk wujasnjujo, kak awtomatiske wudopołnjenje funkcioněrujo z adresowym pólom a kak móžośo toś tu funkciju ned wužywaś.

Móžośo adresowe pólo teke za hynakše pytanja wužywaś. Za dalšne informacije glejśo:

Kak lisćina awtowudopołnjenja se wužywa

Gaž zapódawaśo něco do adresowego póla, wócynja se wuběrańska lisćina awtowudopołnjenja a pokazujo boki z wašeje pśeglědowańskeje historije ako teke boki, za kótarež sćo cytánske znamjenja składował a kótarež sćo z wobznamjenjami wóznamjenił. Wótpowědne zapśimjeśa se wuzwiguju, aby mógał lisćinu wuslědkow lažko pśepytowaś. Gaž wiźiśo póžědany bok, klikniśo na njen abo wužywajśo šypkowej tasće „górjej“ a „dołoj“ na swójej tastaturje, aby jen wuzwignuł a tłocćo pótom Return.

Awesome 29 - Win Awesome 29 - Mac Awesome 29 - Lin

Gaž zapódawaśo něco do adresowego póla, wócynja se wuběrańska lisćina awtowudopołnjenja a pokazujo boki z wašeje pśeglědowańskeje historije, wócynjone rejtarki, synchronizěrowane webboki, ako teke boki, za kótarež sćo cytánske znamjenja składował a kótarež sćo z wobznamjenjami wóznamjenił. Wótpowědne zapśimjeśa se wuzwiguju, aby mógał lisćinu wuslědkow lažko pśepytowaś. Symbole budu pokazowaś, lěc pśitrjefjecy wuslědk jo wócynjony rejtark abo cytańske znamje. Gaž wiźiśo póžědany bok, klikniśo na njen abo wužywajśo šypkowej tasće „górjej“ a „dołoj“ na swójej tastaturje, aby jen wuzwignuł a tłocćo pótom Return.

Awesome 29 - Win Awesome 29 - Mac Awesome 29 - Lin
Firefox naraźijo teke ceste pytańske naraźenja ze standardneje pytnice. Glejśo Pytańske naraźenja w pytańskem pólu Firefox wužywaś a Pytańske naraźenja w Firefox za dalšne informacije.

Źěl zapiska, kótaryž maka se k wašomu zapódaśeju, pokažo se tucnje. Adresowe pólo pokažo góźbne wuslědki za

 • Webadrese a titele bokow z wašeje historije
 • Titele bokow, webadrese a wobznamjenja z wašych cytańskich znamjenjow
 • Boki, kótarež su tuchylu w drugich rejtarkach wócynjone (glejśo dołojce pód K rejtarkoju pśejś)
 • Webadrese a titele bokow z wašeje historije
 • Titele bokow, webadrese a wobznamjenja z wašych cytańskich znamjenjow
 • Boki, kótarež su tuchylu w drugich rejtarkach wócynjone (glejśo dołojce pód K rejtarkoju pśejś)
 • Boki, kótarež su z drugimi rědami synchronizěrowane.

Adresowe pólo wuknjo z wašogo pśeglědowańskego zaźaržanja. Pśiměrja wuslědki, za tym ako cesto woglědujośo se ku kuždemu bokoju, gdy jo se to slědny raz stało a na kótary wuslědk sćo pó zapódawanju znamuškow abo słowow kliknuł. Na toś ten nałog boki, ku kótarymž sćo ceły cas woglědał, pokazuju se na zachopjeńku lisćiny, gaž zapódawaśo jano jadno znamuško.

Awtowudopołnjenje adresow

Pśidatnje k wuběrańskej lisćinje awtowudopołnjenje za boki, ku kótarymž sćo se do togo woglědali, wudopołnjujo Firefox URL w adresowem pólu. Jolic zapisujośo na pśikład "dom", Firefox wudopołnjujo jen snaź k adresy "domowina.de", jolic sćo tomu bokoju do togo woglědał. Tłocćo w toś tom paźe Return a dostanjośo se direktnje k toś tej adresy.

Autocomplete 29 - Win Autocomplete 29 - Mac Autocomplete 29 - Lin

Awtowudopołnjenjeju zajźowaś

Jolic cośo funkciju znjemóžniś, až wudopołnjujo se URL awtomatiski, gaž zapisujośo do adresowego póla, móžośo nastajenje w konfiguraciskem editorje (bok about:config) změniś. Pśewjeźćo slědujuce kšace:

 1. Zapódajśo about:config do adresowego póla a tłocćo .

  • Zwětšego pótom warnowanje about:config "Pśez to wy by mógał garantiju zgubiś!" se pokazujo. Klikniśo na Lubim, až budu wobglědniwy!Akceptěruju riziko, aby se k bokoju about:config dostał.
 2. Zapišćo górjejce na boku about:config autoFill do pytańskego póla (abo pśepytajśo lisćinu, aby nastajenje browser.urlbar.autoFill namakał).
 3. Klikniśo dwójcy na nastajenje browser.urlbar.autofill, aby jogo gódnotu na false stajił. (Móžośo pótom bok about:config zacyniś.)
Glědajśo: Toś to nastajenje wustatkujo se jano na funkciju awtowudopołnjenja URL w adresowem pólu. Aby awtowudopołnjeńske wuslědki z wuběrańskeje lisćiny pód adresowym pólom znjemóžnił abo wobgranicował, glejśo Kak mógu kontrolěrowaś, kótare wuslědki adresowe pólo mě pokazujo? (glejśo dołojce).

K rejtarkoju pśejś

Adresowe pólo pśepytujo teke wócynjone rejtarki, kótarež pokazujo wuslědki z rejtarkowym symbolom a tekstom „K rejtarkej pśejś“. Gaž wuběraśo toś te wuslědki, pśejźo Firefox k južo wócynjonemu rejtarkoju město togo, aby duplikat wócynil.

Switch tab 29 - Win Switch tab 29 - Mac Switch tab 29 - Lin
Aby nastajenje „K rejtarkoju pśejś“ nachylu znjemóžnił, tłocćo tastu Alt, mjaztym až kliknjośo na bok w lisćinje awtowudopołnjenja, kótarež pokazujo se pód wašym adresowym pólom. Pśez to waš bok wócynijo se w nowem rejtarku, město w eksistujucem.

Web pśepytowaś

Jolic adresowe pólo njepokazujo žedne wuslědki, wóznamjenijo to jadnorje, až njejo nic we wašej historiji, wašych cytańskich znamjenjach abo wobznamjenjach, což se maka. Dobra powěsć jo, až njejsćo njegluku, dokulaž móžośo weto web direktnje z adresowego póla pśepytowaś. Tłocćo jadnorje Return a wuraz, kótaryž sćo do adresowego póla zapódał, buźo se z wašeju standardneju pytnicu pytaś. Za drobnostki glejśo Web z adresowego póla pśepytowaś.

Kak mógu nejlěpše wuslědki dostaś?

 • Gaž cośo k webbokoju pśejś, ku kótaremuž sćo se do togo woglědał, zapódajśo někotare pismiki z jogo webadrese abo titela boka. Pśeglědujśo zapiski awtowudopołnjenja a pytajśo bok w lisćinje (zapódajśo drugi pismik, jolic njejo pódany). Tłocćo Return, aby k wubranej webadresy pśejšeł. Firefox pśiśpiwa toś tomu zapiskoju resp. wuslědkoju w pśichoźe wušu wažnosć.
 • Njewulašujśo pśeglědowańsku historiju - nejlěpše žrědło zapiskow awtowudopołnjenja jo zwětšego kombinacija z titela a webadrese. Gaž lašujośo pśeglědowańsku historiju, toś te zapiski wótpóraju se z wuslědkow.
 • Stajśo cytańske znamjenja a wóznamjeńśo cesto woglědane boki z wobznamjenjow. Adresowe pólo pyta za mjenim, kótarež sćo cytańskemu znamjenjeju dał a teke za wobznamjenjami, kótarež su z toś tym cytańskim znamjenim zwězane. Glejśo nastawk Z cytańskimi znamjenjami swóje nejlubše webboki składowaś za dalšne informacije wó tom, kak móžośo cytańske znamjenja w Firefox wužywaś. Móžośo swóje wuslědki awtowudopołnjenja pólěpšyś, gaž wóznamjenjujośo boki z wobznamjenjami, kótarež móžośo se lažko spomnjeś.

Kak mógu kontrolěrowaś, kótare wuslědki adresowe pólo mě pokazujo?

Nastajenja wašogo adresowego póla změniś

Móžośo funkciju awtowudopołnjenja adresowego póla znjemóžniś abo wuslědki wobgranicowaś, aby swóje wócynjone rejtarki, swóje cytańske znamjenja abo swóju historiju wuwzeł:

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Priwatnosć.
  Awesome Privacy Win Awesome Privacy Mac
 3. Wubjeŕśo pódla Pśi wužywanju adresowego póla naraźiś: póžedane zapiski:
  • Historija a cytańske znamjenja: Wužywa pśeglědowańsku historiju a teke cytańske znamjenja w lisćinje awtowudopołnjenja.
  • Historija: Wužywa pśeglědowańsku historiju, cytańske znamjenja pak nic.
  • Cytańske znamjenja: Wužywa cytańske znamjenja w lisćinje awtowudopołnjenja, pśeglědowańsku historiju pak nic.
  • Nic: Znjemóžnja lisćinu awtowudopołnjenja.
 4. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Priwatnosć.
 3. Wubjeŕśo pód adresowym pólom póžědane zapiski:
  location bar
  • Historija: Naraźujo boki, ku kótarymž sćo se do togo woglědał.
  • Cytańske znamjenja: Naraźujo boki, za kótarež sćo cytańske znamjenja składował.
  • Wócynjone rejtarki: Naraźujo boki, kótarež su w drugich rejtarkach wócynjone.

Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

 1. Klikniśo górjejce we woknje Firefox na tłocašk Firefox a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Rědy a wubjeŕśo pótom NastajenjaKlikniśo na menijowej rědce na meni Firefox a wubjeŕśo NastajenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Wobźěłaś a wubjeŕśo Nastajenja

  Klikniśo na menijowy tłocašk New Fx Menu a wubjeŕśo NastajenjaNastajenja

 2. Wubjeŕśo wótrězk Priwatnosć.
 3. Wubjeŕśo pód adresowym pólom póžědane zapiski:
  nastajenja priwatnosć adresowe pólo fx47
  • Historija: Naraźujo boki, ku kótarymž sćo se do togo woglědał.
  • Cytańske znamjenja: Naraźujo boki, za kótarež sćo cytańske znamjenja składował.
  • Wócynjone rejtarki: Naraźujo boki, kótarež su w drugich rejtarkach wócynjone.
  • Nastajenja za naraźenja pytnice změniś...: Aby toś to nastajenje w adresowem pólu zmóžnił abo znjemóžnił, klikniśo na toś ten wótkaz, aby se do wótrězka Pytaś nastajenjow dostał. Stajśo kokulku pódla Pytańske naraźenja pódaś, aby pytańske naraźenja ze swójeje nejlubšeje pytnice za pytańske pólo, startowy bok a bok nowego rejtarka zmóžnił, abo wótpórajśo kokulku, aby je znjemóžnił. Aby pytańske naraźenja za adresowe pólo zmóžnił abo znjemóžnił, pśidajśo abo wótpórajśo kokulku pódla Pytańske naraźenja we wuslědkach adresowego póla pokazaś.
 4. Klikniśo na W pórěźe, aby wokno Nastajenja zacynił.Klikniśo na Zacyniś, aby wokno Nastajenja zacynił.Zacyńśo wokno Nastajenja. Zacyńśo bok about:preferences. Wšykne změny, kótarež sćo pśewjadł, budu se awtomatiski składowaś.

Wuslědki awtowudopołnjenja wótpóraś

Jolic cośo zapisk z lisćiny awtowudopołnjenja wótpóraś:

 1. Wužywajśo, mjaztym až sćo w adresowem pólu, šypkowej tasće „górjej“ a „dołoj“ na swójej tastaturje, aby zapisk wuzwignuł.
 2. Tłocćo Entf+Entf, aby zapisk z lisćiny wótpórał.

Jolic cośo wšykne wusledki historije z lisćiny awtowudopołnjenja wótpóraś, wulašujśo pśeglědowańsku historiju Firefox. Glejśo nastawk Pśeglědowańsku, pytańsku a ześěgnjeńsku historiju lašowaś za instrukcije.

Pokaz: Zapiski awtowudopołnjenja z cytańskich znamjenjow njewótwónoźuju se z wuslědkow, jolic wopytujośo, je abo pśeglědowańsku historiju lašowaś. Toś te zapiski maju gwězdku. Aby toś te zapiski wótpórał, lašujśo zwězane cytańske znamje abo wuwzejśo cytańske znamjenja w nastajenjach adresowego póla.

Wuslědki we spěchu změniś

Jolic pytaśo wěstu družynu wuslědkow, ako na pś. cytańske znamje abo wobznamjenje, móžośo pytański proces póspěšyś, z tym až zapodawaśo w adresowem pólu wósebne znamuška za kuždym pytańskim wurazom, źělone pźez prozne znamuška:

 • Pśidajśo ^, aby wótpowědniki w swójej pśeglědowańskej historiji pytał.
 • Pśidajśo *, aby wótpowědniki w swójich cytańskich znamjenjach pytał.
 • Pśidajśo +, aby wótpowědniki w bokach pytał, kótarež sćo z wobznamjenjami wóznamjenił.
 • Pśidajśo %, aby wótpowědniki w tuchylu wócynjonych rejtarkach pytał.
 • Pśidajśo ~, aby wótpowědniki w bokach pytał, kótarež sćo zapódał.
 • Pśidajśo #, aby wótpowědniki w titelach bokow pytał.
 • Pśidajśo @, aby wótpowědniki we webadresach (URL) pytał.
 • Pśidajśo $, aby wótpowědniki w naraźenjach pytał.

Jolic na přikład pytaśo bok, za kotryž sćo cytańske znamje Pomoc Mozilla Firefox składował, móžośo mozilla zapódaś. Wuslědki awtowudopołnjenja se pokazuju, ale móžo byś, až póžědany bok se njepokazujo.

Móžośo swóje wuslědki jano na cytańske znamjenja wobgranicowaś, z tym až zapodawaśo pytański wuraz mozilla *.

Jolic maśo hyšći pśewjele wuslědkow, móžośo pytanje dalej wobgranicowaś, gaž pytaśo za wurazom mozilla * pomoc #. Něnto lisćina awtowudospołnjenja pokazujo jano boki z cytańskimi znamjenjami, kótarychž titel wopśimujo słowje mozilla a pomoc.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije