Informacije wó rozwězowanju problemow wužywaś, aby se problemy wótwónoźeli

Firefox wobpśimujo bok z informacijami ako na pśikład wersiju, kótaruž wužywaśo, zainstalěrowane rozšyrjenja, wažne změnjone nastajenja a informacije wó grafice. Jolic w toś tom forumje pomocy wó pomoc pšosyśo, pódajśo wopśimjeśe z boka Informacije wó rozwězowanju problemow, kótarež móžo wam pomogaś, waš problem Firefox rozwězował.

Toś ten nastawk wopisujo, kak móžośo se bok „Informacije wó rozwězowanju problemow“ woglědał a wužywał.

Bok „Informacije wó rozwězowanju problemow“ se woglědaś

Klikniśo na menijowy tłocašk Fx57Menu, pótom na pšašak Pomoc a wubjeŕśo Informacije wó rozwězowanje problemowDalšne informacije wó rozwězowanjow problemow.

Dostanjośo se k bokoju z adresu about:support. (Pśistup k toś tomu bokoju: Zapódajśo about:support do adresowego póla.)

Fx88aboutsupportfx79aboutsupportfx69aboutsupport

Firefox pórěźiś

Funkcija Firefox wótnowiś móžo wjele problemow pśez wótnowjanje standardnego stawa Firefox rozwězaś a składujo pśi tom waše nejwažnjejše daty. Rozwažćo toś tu móžnosć, nježli až zachopijośo dlijuce se pytanje za zawinu a rozwězanim problema.

Problemy diagnosticěrowaś

Móžośo Firefox modusu za rozwězowanje problemow znowego startowaś, aby nachylu hardwarowe póspěšenje znjemóžnił, někotare nastajenja slědk stajił a dodanki (rozšyrjenja a drastwy) znjemóžnił, kótarež by mógli problemy zawinowaś. Glejśo Problemy Firefox z pomocu wěstego modusa rozwězaś za dalšne informacije.

We wěstem modusu startowaś

Móžośo Firefox we wěstem modusu znowego startowaś, aby nachylu dodanki (rozšyrjenja a drastwy) znjemóžnił, hardwarowe póspěšenje znjemóžnił a někotare nastajenja slědk stajił, kótarež mógli problemy zawinowaś. Glejśo Problemy Firefox z pomocu wěstego modusa rozwězaś za dalšne informacije.

Startowy pufrowak wuprozniś

Firefox wěste nachylne daty w startowem pufrowaku składujo, aby startowu spěšnosć pólěpšył. Gaž startowy pufrowak prozniśo, móžośo wótergi wšake problemy rozwězaś ako na pśikład gaž su pó aktualizaciji rěcy na wužywaŕskem pówjerchu měšane. To waše profilowe daty abo dodanki njezměnijo.

Do mjazywótkłada kopěrowaś

Móžośo wopśimjeśe toś togo boka do mjazywótkłada Windows mjazywótkłada Macmjazywótkłada kopěrowaś. Klikniśo na tłocašk Grube daty do mjazywótkłada kopěrowaś, aby žrědłowe daty we formaśe Json kopěrowaś. Klikniśo na tłocašk Tekst do mjazywótkłada kopěrowaś, aby wersiju tych samskich datow w rozpšawniskem formaśe za dalšne wužywanje kopěrował. (Z pśicynow priwatnosći se smužka Profilowy zastojnikProfilowy zapis pód Zakłady nałoženja njekopěrujo.)

Po kopěrowanju móžośo informacije do drugego wokna zasajziś, aby něchten by mógał je wiźeś - klikniśo na meni Wobźěłaś w programje, kótaryž wužywaśo a wubjeŕśo pótom Zasajźiś (abo źaržćo tastu StrgCmd tłoconu a tłocćo V).

Zakłady nałoženja

 • : Dajo wam mě produkta k wěsći, kótaryž wužywaśo. W nejwěcej padach jo to „Firefox“.
 • Wersija: Dajo wam k wěsći, kótary wersijowy numer Firefox wužywaśo.
 • Wersijowy ID: Kod, kótaryž se awtomatiski napórajo, aby jadnorazowu wokolinu identificěrowaś, w kótarejž jo se napórała instalacija Firefox.
 • ID distribucije: Toś to pólo se wužywarjam, kótarež Linux njewužywaju, prozne zjawijo.
 • ID distribucije: Dajo wam mě distribucije Linux (na pśikład Ubuntu, Arch abo OpenSuse) k wěsći.
 • Jolic Firefox jo se manuelnje instalěrował, město z paketowym zastojnikom linuxoweje distribucije, buźośo slědujuce aktualizěrowańske informacije wiźeś:
 • Aktualizěrowański zapis: Pokazujo sćažku k zapisoju, kótaryž dataje update-config.json, updates.xml, active-update.xml (jolic aktualizacija jo ześěgnjona, ale hyšći njejo se nałožyła) a pódzapis updates wopśmujo. Klikniśo na Zapis wócyniś, aby se k aktualizěrowańskemu zapisoju dostał.
 • Aktualizaciska historija: Gaž kliknjośo na Aktualizacisku historiju pokazaś, buźo se wokno wócynjaś, kótarež pokazujo historiju aktualizacijow Firefox, kótarež su se zainstalěrowali.
 • Aktualizěrowański kanal: Aktualizěrowański kanal wót togo wótwisujo, lěc Firefox jo standardna wersija, wersija z rozšyrjeneju pódpěru (ESR) abo pśedwersija ako betawersija, wuwijaŕska wersija abo Nightly.
 • Aktualizěrowański zarědnik: Pokazujo sćažku k zarědnikoju, kótaryž dataje update-config.json, updates.xml, active-update.xml (jolic aktualizacije jo ześěgnjona, ale hyšći njejo se nałožyła) a pódzarědnik updates wopśimujo. Klikniśo na Zarědnik wócyniś, aby se k aktualizěrowańskemu zarědnikoju dostał.
 • Aktualizaciska historija: Klikniśo na Aktualizacisku historiju pokazaś, aby wokno wócynił, kótarež historiju aktualizacijow Firefox pokazujo, kótarež su zainstalěrowane.
 • Aktualizěrowański kanal: Aktualizěrowański kanal wót togo wótwisujo, lěc Firefox jo standardna wersija, wersija z rozšyrjoneju pódpěru (ESR) abo pśedwersija ako betawersija, wuwijaŕska wersija abo Nightly.
 • User Agent: Pśidatnje k wašomu wobglědowakoju a jogo wersijowemu numeroju, pódawa User Agent druge drobnostki wó wašom systemje, na pśikład źěłowy system a wersija.
 • Źěłowy system: Pokazujo waš źěłowy system.
 • Nałožeńska binarna dataja: Pokazujo, źož Firefox jo zainstalěrowany.
 • Multiprocesowe wokna: To někotare wokna multiprocesowego Firefox pokazujo (jolic dajo take) a cełkownu licbu woknow, kótarež su wócynjone.

 • Pśedewześowe pšawidła: To pokazujo, lěc waš wobglědowak se pśez kupkowe pšawidła Windows abo dataju policies.json zastoj. Jolic pśedewześowe pšawidła Firefox zastoje, klikniśo na Aktiwny, aby lisćinu pšawidłow pokazał, kótarež su tuchylu aktiwne we Firefox.

Wowaleńske rozpšawy za zajźone 3 dny

Toś ten wótrězk ID wowaleńskich rozpšawow, jolic take eksistěruju, kótarež su se pósłali pśez Rozpšawjak wowalenjow Mozilla w běgu zajźonych tśich dnjow. Gaž na jaden z wótkazow z rozpšawniskim ID klikaśo, dostanjośo se k webbokoju z drobnostkami wó wowalenju. Gaž na wótkaz Wšykne rozpšawy wó wowalenjach klikaśo, dostanjośo se k bokoju about:crashes, kótaryž wšykne wótpósłane rozpšawy wó wowalenjach nalicyjo. Aby pomoc wó wowalenjach dostał, glejśo Firefox se wowalujo - co cyniś?.

Funkcije Firefox

Někotare funkcije Firefox, na pśikład Pocket a Firefox Screenshots, su ako rozšyrjenja zainstalěrowane, aby se dali separatnje wót Firefox aktualizěrowaś. Toś te rozšyrjenja (wótergi systemowe dodanki pomjenjone) se w zastojniku dodankow njenalicyju.

RozšyrjenjaDodanki

Rozšyrjenja su dodanki Firefox, kótarež pśidatnu funkcionalnosć za Firefox k dispoziciji stajaju. Toś ten wótrězk mě kuždego rozšyrjenja pódawa, jogo wersiju, lěc jo zmóžnjone a znamuškowy rjeśazk jogo ID. Za dalšne informacije wó rozwězowanju problemow z rozšyrjenjami, kótarež sćo zainstalěrował, cytajśo nastawk Problemy z rozšyrjenjami, drastwami a hardwarowym póspěšenim rozwězaś.

Wěstotna software

Toś ten wótrězk informacije wó wěstotnej software pokazujo, kótaraž jo na wašom licadle zainstalěrowana. To nejwěcej antiwirusoweje a antispionažneje softwary zapśijima, a teke wašu wognjowu murju. Gaž žedna wěstotna njejo zainstalěrowana na wašom licadle, jo waš system napadojty. Za dalšne informacije wó rozwězowanju problemow, kótarež su se zawinowali pśez škódnu software, glejśo nastawk Problemy Firefox rozwězaś, kótarež zawinuju se pśez škódne programy.

Grafika

Firefox móžo grafikowy procesor wašogo licadła wužywaś, aby zwobraznjowanje bokow z wideo a animaciju póspěšył, což se hardwarowe póspěšenje pomjenijo, a aby WebGL-wopśimjeśe zwobraznił. Toś ten wótrězk staja informacije wó grafikowem rěźe a gónjaku wašogo licadła k dispoziciji a wam k wěsći dajo, lěc hardwarowe póspěšenje a WebGL stej w Firefox zmóžnjonej abo nic. Źiwajśo na to, až grafikowe funkcije mógu zestarjonych grafikowych gónjakaow dla znjemóžnjone byś. Za pomoc, kak móžośo swóje grafikowe gónjaki aktualizěrowaś, glejśo Kak mógu swóje grafikowe gónjaki aktualizěrowaś, aby hardwarowe póspěšenje a WebGL wužywał?

Medije

Toś ten wótrězk informacije wó wašom systemowem awdio pokazujo. Pokazane informacije preferěrowane awdionastajenja wašogo źěłowego systema a teke zapódawańske (ako mikrofony) a wudawańske (ako głosniki a nagłowne słuchatka) awdiorědy wopśimuju. Wót tudy móžośo teke status kuždego rěda a někotare informacije wó nastajenjach awdioformata wiźeś. Za dalšne informacije wó rozwězowanju awdioproblemow we Firefox glejśo nastawk What to do if Firefox won't play any sounds.

Wokolinowe wariable

W toś tom wótrězku buźośo wokolinowe wariable wiźeś, kótarež se wót Firefox wužywaju, a jich gódnoty wiźeś, na pśikład wariablu MOZ_CRASHREPORTER_DATA_DIRECTORY, kótaraž pokazujo, źož se daty wowaleńskeje rozpšawy na wašom licadle składuju. Druge wokolinowe wariable mógu, jolic su stajone, zaźaržanje Firefox změniś. Na pśikład dajo se šćit pśed zestopnjowanim wobinuś, gaž wokolinowu wariablu MOZ_ALLOW_DOWNGRADE stajośo, ako se w nastawku Firefox za Enterprise wopisujo.

Eksperimentelne funkcije

Toś ten wótrězk pokazujo, lěc funkcije, kótarež maju za eksperimentelne, su zmóžnjone abo znjemóžnjone. Toś te funkcije daju se w betawersiji Firefox, we wuwijaŕskej wersiji a w Nightly zmóžniś, su pak zwětšego w kóńcnych wersijach pó standarźe znjemóžnjone.

Wažne změnjone nastajenja

W toś tom wótrězku wiźiśo lisćinu nastajenjow, kótarychž standardne gódnoty su se změnili. Toś te informacije někomu pomogaju zgóniś, kak sćo pśiměrił swóju instalaciju Firefox. Cytajśo Nastajenja Firefox za rozwězowanje problemow slědk stajiś, aby zgónił, kak móžośo nastajenja na jich standardne gódnoty slědk stajiś.

Wažne zastajone nastajenja

W Firefox jo móžno, wěste nastajenja zastajiś, až njeby se wót kóńcnego wužywarja změnili. To jo w pśedewześowych wokolinach nałog. Za dalšne informacije wó zastajanju nastajenjow glejśo dokumentaciju Customizing Firefox Using AutoConfig.

Datowa banka cytańskich znamjenjow a historije

Firefox pšawidłownje wótwardowanje wašeje datoweje banki cytańskich znamjenjow a historije pśewjeźo. Wužywajśo tłocašk Integritu pśeglědowaś, aby toś te wótwardowanje pśewjadł, jo-lic trjeba. Jolic maśo problemy z cytańskimi znamjenjami a z historiju, buźo rěd Integritu pśeglědowaś snaź pomogaś.

Bźezbariernosć

Toś ten wótrězk pokazujo, lěc sćo zmóžnił software za bźezbariernosć w Firefox.

Wersije bibliotekow

Toś ten wótrězk wam k wěsći dajo, kótare wersije někotarych bibliotekow běžnego casa se wužywaju.

Pěskowy kašćik

Za wěstotne a wugbaśowe zaměry jo Mozilla napórał projekt Electrolysis (cesto e10s pomjenjony), aby metodu z mjenim „sandboxing“ do Firefox implementěrował - metoda, z kótarejuž wopśimjeśowe procese w izolěrowanej wokolinje, w tak pomjenjonem „pěskowem kašćiku“, wótběguju. To zawěsćujo, až webwopśimjeśe w procesu wótběgujo, kótaryž jo separatny wót głownego programa Firefox. Toś ten wótrězk wó informacijach rozwězowanja problemow drobnostki wó wěstotnych rowninach pěskowego kašćika pokazujo. Glejśo bok wó pěskowem kašćiku we wikiju Mozilla za dalšne informacije wó funkciju pěskowego kašćika w Firefox.

Internacionalizacija a lokalizacija

Toś ten wótrězk informacije wó rěcnych a regionalnych nastajenjach we Firefox a wašom źěłowem systemje pokazujo. Za dalšne informacije wó wužywanju rěcnych pakśikow glejśe nastawk Use Firefox in another language.

Śišćanje

Tłocašk Skłaźone śišćaŕske nastajenja lašowaś w toś tom wótrězku wam zmóžnja, wšykne změnjone śišćaŕske nastajenja slědk stajiś. To mógło pomogaś, śišćaŕske problemy w Firefox rozwězaś.

Změnjone śišćaŕske nastajenja

Toś ten wótrězk změnjone śišćaŕske nastajenja nalicyjo.

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije