Ceste pšašanja

To jo zběrka wótkazow k nejwužytnjejšym bokam, kótarež wujasnjuju wužywanje někotarych zakładnych funkcijow a rozwězuju problemy, na kótarež snaź starcyjośo, gaž wužywaśo Firefox.

Aby wěcej zgónił, klikniśo na wótkaz, kótarež wótpowědujo nejlěpjej informacijam, za kótarymiž pytaśo:

 • Startowy bok póstajiś wopśimujo slědujuce temy:
  • Waš startowy bok póstajiś abo změniś
  • Standardny startowy bok wobnowiś
  • Maśo problemy?
 • Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode wopśimujo slědujuce temy:
  • Kak dajo se Firefox we wěstem modusu startowaś
  • Wokno wěstego modusa
  • Rozwězowanje problemow we wěstem modusu
  • Wěsty modus spušćiś
  • We woknje wěstowego modusa trajne změny na Firefox pśewjasć
 • Firefox wisy abo wěcej njereagěrujo wopśimujo slědujuce temy:
  • Firefox njepšawidłownje wisa
  • Firefox wisa pśi wótgrawanju wideo Flash
  • Firefox wisa pó dłujkem wužywanju
  • Firefox aktualizěrowaś
  • Firefox wisa pśi wócynjanju prědnego wokna
  • Wótnowjenje pósejźenja póspěšyś
  • Firefox wisa pśi ześěgowanju datajow abo składowanju wobrazow
  • Firefox wisa, gaž jen kóńcyśo
 • Firefox se wowalujo - co cyniś? wopśimujo slědujuce temy:
  • Wašu softwaru aktualizěrowaś
  • Wiruse abo spionažnu softwaru namakaś
  • Pśeglědujśo, lěc wowalenje stawa se we wěstem modusu
  • Wašu hardwaru pśeglědowaś
  • Wobstarajśo se pomoc, aby zawinu toś togo wowalenja wótpórał

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije