Bok nowego rejtarka pśiměriś

(Dalej pósrědnjony z Customize the New Tab page)

Pó standarźe Firefox woblubowane sedła na nowem rejtarku pokazujo. Zgóńśo, kak móžośo toś ten bok pśiměriś, gaž sedła pśipinaśo, wótpórajośo abo pśerědujośo.

Aby zwobraznjenje nowego rejtarka znjemóžnił abo bok nastajił, kótaraž ma se w nowem rejtarku wócyniś, glejśo Kachlicki na boku Nowy rejtark schowaś abo pokazaś.

Kachlicku pśipěś

Pin site - Winfx45 sedło pśipěś

Klikniśo na pśipinański symbol górjejce nalěwo na kachlicce, aby ju w toś tej poziciji na boku pśiwónoźeł.

Pokaz: Zarědujśo Firefox Sync, aby swóje pśipěte kachlicki ze swójimi drugimi licadłami synchronizěrował.

Kachlicku wótpóraś

Delete site - Winfx45 sedło wótpóraś

Klikniśo na "X" górjejce napšawo na sedle, aby ju z boka wótpórał.

Pokaz: Jolic sedło zamólnje wótpórajośo, móžośo jo slědk dostaś, gaž górjejce na boku na Anulěrowaś kliknjośo. Za někotare wótpórane sedła klikniśo na Wšykne wótnowiś.

Kachlicki pśerědowaś

fx45 bok nowego rejtarkaDrag tile 29 - WinDrag tile 29 - MacDrag tile 29 - Lin

Klikniśo na kachlicku a śěgniśo ju do žyconeje pozicije. „Pśipějo“ se na swójom nowem městnje.

Kachlicku z wašych cytańskich znamjenjow pśidaś

Móžośo teke biblioteku cytańskich znamjenjow wócyniś a cytańske znamjenja do boka nowego rejtarka śěgnuś.

  1. Nježli až zachopijośo, nastajśo w Firefox, až se historija markujo. Glejśo Nastajenja za priwatnosć, pśeglědowańsku historiju a njeslědowanje.
  2. Klikniśo na menijowy tłocašk fx57menufx89menu, aby menijowe wokno wócynił. Klikniśo na tłócašk biblioteki 57 library icon w swójej symbolowej rědce. (Jolic ju tam njewiźiśo, klikniśo na menijowy tłocašk fx57menu a pótom na Biblioteka.) Klikniśo na Cytańske znamjenja a pótom na rědku Wšykne cytańske znamjenja pokazaśCytańske znamjenja zastojaś dołojce.
  3. Śěgniśo cytańske znamje do žyconeje pozicije.
    cytańske znamje do boka nowego rejtarkaAdd Bookmark to New Tab PageAdd Bookmark to New Tab Page - MacAdd Bookmark to New Tab Page - Lin

Maśo problemy?

Jo toś ten nastawk wužytny był?

Pšosym cakajśo…

Slědujuce wjelicne luźe su pomogli, toś ten nastawk pisaś:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćo a źělśo swóju kompetencu z drugimi. Wótegrońśo na pšašanja a pólěpšćo našu wědowu datowu banku.

Dalšne informacije