Bok nowego rejtarka pśiměriś

Pó standarźe Firefox woblubowane sedła na nowem rejtarku pokazujo. Zgóńśo, kak móžośo toś ten bok pśiměriś, gaž sedła pśipinaśo, wótpórajośo abo pśerědujośo.

Aby zwobraznjenje nowego rejtarka znjemóžnił abo bok nastajił, kótaraž ma se w nowem rejtarku wócyniś, glejśo Kachlicki na boku Nowy rejtark schowaś abo pokazaś.

Kachlicku pśipěś

Pin site - Win fx45 sedło pśipěś

Klikniśo na pśipinański symbol górjejce nalěwo na kachlicce, aby ju w toś tej poziciji na boku pśiwónoźeł.

Pokaz: Zarědujśo Firefox Sync, aby swóje pśipěte kachlicki ze swójimi drugimi licadłami synchronizěrował.

Kachlicku wótpóraś

Delete site - Win fx45 sedło wótpóraś

Klikniśo na "X" górjejce napšawo na sedle, aby ju z boka wótpórał.

Pokaz: Jolic sedło zamólnje wótpórajośo, móžośo jo slědk dostaś, gaž górjejce na boku na Anulěrowaś kliknjośo. Za někotare wótpórane sedła klikniśo na Wšykne wótnowiś.

Kachlicki pśerědowaś

fx45 bok nowego rejtarka Drag tile 29 - Win Drag tile 29 - Mac Drag tile 29 - Lin

Klikniśo na kachlicku a śěgniśo ju do žyconeje pozicije. „Pśipějo“ se na swójom nowem městnje.

Kachlicku z wašych cytańskich znamjenjow pśidaś

Móžośo teke biblioteku cytańskich znamjenjow wócyniś a cytańske znamjenja do boka nowego rejtarka śěgnuś.

  1. Nježli až zachopijośo, nastajśo w Firefox, až se historija markujo. Glejśo Nastajenja za priwatnosć, pśeglědowańsku historiju a njeslědowanje.
  2. Klikniśo na tłocašk cytańskich znamjenjow Bookmarks button win 2 napšawo wót nawigaciskeje rědkiKlikniśo na menjowej rědce na Cytańske znamjenjaKlikniśo górjejce we woknje Firefox na meni Cytańske znamjenja a wubjeŕśo Wšykne cytańske znamjenja pokazaś, aby wokno biblioteki wócynił.

    Klikniśo na tłocašk cytańskich znamjenjow Bookmarks-29 a wubjeŕśo Wšykne cytańske znamjenja pokazaś, aby wokno biblioteki wócynił.

  3. Śěgniśo cytańske znamje do žyconeje pozicije.
    cytańske znamje do boka nowego rejtarka Add Bookmark to New Tab Page Add Bookmark to New Tab Page - Mac Add Bookmark to New Tab Page - Lin

Maśo problemy?

// Toś te pśijazne luźe su pomógli, toś ten nastawk pisaś: milupo. Móžośo teke pomagaś - zgóńśo, kak.

Jo toś ten nastawk wužytny był? Pšosym cakajśo…

Pśinosujśo ako dobrowólnik k pomocy Mozilla